Vangshallen
Informasjon
I VINTERFERIEN, uke 9, ER HALLEN LEDIG FULL DAG
UTANOM SKULERUTA KOSTAR DET 100 KRONER PER TIME PER SAL.

Informasjon

Med full handballbane, klatrevegg, amfi, tribune og festsal er Vangshallen ein nybygd motor i det aktive fritidstilbodet i Vang. 

Skulen disponerer anlegget på dagtid måndag-fredag, mens lag, foreiningar eller privatpersonar står fritt til å tinge tid på kveldstid, helg og i sumarferien.

Vangshallen er ein viktig del av nyrenoverte Vang barne- og ungdomsskule og opna i februar 2017. 

Symjehall med 12,5 meter-basseng og eige terapibasseng er også ein del av anlegget. Meir informasjon om dette tilbodet finn du her:

Aktivitet i klatreveggen er fyrst og fremst organisert gjennom Vang Klatreklubb. Om du ynskjer å leige klatreveggen på eigenhand er det ein føresetnad at du har godkjend brattkort. 

Sjekk ut kalenderen her på sida og sjå gjerne oversikten over alle frivillige lag og foreiningar i Vang. Bli med på det som skjer eller ta initiativ til eit heilt nytt aktivitetstilbod. Velkommen til eit aktivt liv i Vang!


Sjekk vår FAQ og Kontakt for meir informasjon!

Føresetnad for leige av Vangshallen
 

1. Ved leigeforhold der det er snakk om overnatting i bygningsmassen er ansvarleg leigetakar pliktig til å ha vakne nattevakter.

2. Max antall personar i Fleirbrukshallen er 1200. Ved arrangement med fleire enn 600 personer skal det være minimum XX?? uniformerte vakter tilstades. Desse skal være informerte/kursa i brannforskrifter/brannrutiner osv.

3. Anlegget skal forlatast i same stand som det var før arrangementet tok til.

4. Lånte nøklar/nøkkelkort skal leverast tilbake til vaktmeister så snart som råd etter arrangementet, eller etter at leigeforholdet er avslutta for semesteret.

5. Området på innsida av porten er BILFRITT. Bil kan kun nyttast til varetransport inne på området. Når slik transport er gjort skal bilen parkerast på P-plassen. Unntak er sjølvsagt for rørslehemma. Bilen skal då være merka med HC-skilt.

6. Leigetakar er økonomisk ansvarleg for ting/utstyr som blir borte/øydelagt under arrangementet.

7. Leigetakar skal rydde opp etter seg, og turrmoppe golva. Leigetakar vil få rekninga om ein må leige inn folk til å vaske/rydde etter arrangementet.

8. Det skal ikkje serverast/takast med mat/kaffe inn i auditoriet.

9. Det skal heller ikkje serverast/takast med mat/kaffe inn i Fleirbrukshallen.

10. Leigetakar skal sortere avfall og frakte det til tilviste søppelrom.

11. ​Ved utløyst brannalarm skal prosedyrene som er oppslått ved alle rømningsvegar følgast. ​​


VIKTIG: Det er strengt forbode med stiletthælar inne på parkettgolvet i hallen og i speglsalen. Det same gjeld for sko med svarte sålar. Begge desse skotøya  øydelegg golva.  Om dette likevel skulle skje vil ansvarleg leigetakar bli stilt til ansvar økonomisk.

Ansvarserklæring

Klatreveggen og symjehallen i Vangshallen

Ved å godta ansvarserklæring erkjenner du at:

 

1. Klatring er ein risikoaktivitet som utøvas på eiget ansvar.

2. Du påtek deg fullt ansvar for eigen aktivitet i klatreanlegget.

3. Veggeigar kan ikkje haldast ansvarleg for tap eller skade i samband med vanleg klatring.

4. Du må følgje reglane for sikker klatring som beskrevet i klatrevettplakaten under opphald i anlegget.

5. Du må gjere ditt beste for å ivareta eigen og andre si tryggleik i klatreanlegget.

6. Du må innrette deg etter instrukser frå personalet der du klatrar.

7. Du må be om rettleiing ved einkvar tvil om bruk av anlegg eller utstyr

8. Aktløyse eller regelbrudd kan medføre bortvising, grove eller gjentekne tilfeller kan medføre inndradd sikringskort.

9. Ulykkesforsikring som inkluderar klatring må sytast av deg sjølv.

10. Sikkerheitsmessige feil ved anlegget skal straks meldast til personalet.

11. Når du som myndig let nokon utan kort sikre under tilsyn av deg, påtek du deg ansvar for tryggleiken til alle involverte.


VIKTIG: Ved bruk av symjehallen krevst det at ein har livredningsprøve og fungerer som badevakt under aktiviteten.

Kontakt oss


Vang kommune, Tyinvegen 5161

 2975 Vang i Valdres

post@vang.kommune.no
 
Moglegheit for leie:

Kvardag:
16:30-22:30

Helg:
Heile døgnet
System provided by GetShop AS - www.getshop.com
OVEOKVTAT -- MERRY CHRISTMAS!